Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 BG16RFOP002-2.088

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 78 233 200 лева

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Национално
съфинансиране
78 233 200 лева 66 498 220 лева 11 734 980 лева
40 000 000 евро 34 000 000 евро 6 000 000 евро

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни[ Съгласно данни от НСИ за нефинансовите предприятия за 2019 г. ] за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008 Разпределение на бюджета по групи сектори Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
ПРОМИШЛЕНОСТ 21 840 000 лв. 3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
ТЪРГОВИЯ 15 830 000 лв. 5 550 000 лв. 4 590 000 лв. 5 690 000 лв.
УСЛУГИ 40 563 200 лв. 5 550 000 лв. 11 390 000 лв. 12 263 200 лв.

В случай че бюджетът по някой от групите/категориите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези групи/категории, за които не достига наличното финансиране.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП

3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност

4) да имат нетните приходи от продажби за 2019 г., както следва:

– Микро предприятие ≥ 30 000 лева

– Малко предприятие ≥ 200 000 лева

– Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

5) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение

6) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ

7) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева

В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

ВАЖНО!

Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране

  • 70% от допустимите разходи по проекта
  • БФП може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие
  • минимален размер на БФП – за микро предприятия – 3 000 лева; за малки предприятия – 10 000 лева; за средни предприятия – 25 000 лева.
  • максимален размер на БФП: за микро предприятия – 15 000 лева; за малки предприятия – 30 000 лева; за средни предприятия – 75 000 лева.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

  1. Осигуряване на колективни средства за защита;
  2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:

  1. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;

– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;

– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;

– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Разработена е методика за оценка, като трябва да се съберат минимум 12 и максимум 30 точки.

Критерии за техническа и финасова оценка:
1. Коефицент на рентабилност на EBITDA за 2019 г. = (код 15000 – код 10000-код 10410) / код 15100, данните се взимат от ОПР за 2019 г.

2. Коефицент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. = (код 14200 – код 14300) / код 15000, данните се взимат от ОПР за 2019г.

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности

Проектните предложения, получили минимум 12 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се изготвят отделни списъци за класиране по отделните групи сектори, както и в зависимост от категорията на предприятието-кандидат (1. микропредприятия; 2. малки предприятия; 3. средни предприятия). За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната група и категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за кандидатстване.

ВАЖНО!

 В случай че проектното предложение получи „0“ точки по подкритерий 3.1. от критерий 3 „Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности“ от критериите за техническа и финансова оценка, проектното предложение се отхвърля.

 За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 1. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 3.

В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните предложения в ИСУН 2020.

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН.

В случай че искате да ползвате нашите услуги и те представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка.
Ние ще се свържим с Вас или ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени