Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ

 

Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Проектът може да бъде свален от тук.

Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Така например счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти. Нито ще имат право да изготвят за НАП, НОИ и други институции заявления, отговори и молби. Това означава, че редица документи като Заявления за регистрация по ЗДДС, отговори по данъчни проверки и дори най-елементарни молби до НАП, НОИ, НСИ и други институции, с които всеки счетоводител комуникира при нормалната си дейност, няма да бъдат извършвани от счетоводители.

Бизнесът ще трябва отделно да наема адвокати за тези дейности. Ако се приемат текстовете в настоящия им вид, то с учудване бизнесът ще разбере, че счетоводителят му няма да има право да състави дори трудов договор, нито пък пълномощното, с което счетоводителят се представлява пред данъчните и НОИ.

Отпада и правото на всеки, който не е адвокат да изготвя и дори подава каквито и да било документи в Търговския Регистър, Имотния регистър, както и в други регистри в България. Сега например счетоводителите имат право да подават годишния финансов отчет в Търговския регистър, а всеки има право да подава документи за регистрации на фирми, след необходимото упълномощаване.

Глобите са солени. Според чл. 150 лице, което не е адвокат, но извършва или предлага извършването на гореспоменатите дейности, които са подробно изброени в чл. 24 от законопроекта, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева.

Редица дейности от търговския живот на една фирма, които по принцип бизнесът обичайно възлага на счетоводители или други тясноспециализирани консултанти, са наречени “адвокатски” и са включени във въпросния чл. 24 от законопроекта. Според чл. 24, ал. 1, упражняването на дейности, възложени от клиенти, които едно лице, което не е адвокат, няма да има право да извършва са:

1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
(Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.)

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
(Счетоводителите изготвят такива документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например – отговори на НАП по ревизии и проверки, заявления за Регистрация по ЗДДС, различни молби и жалби и др.)

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
(Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Данъчни консултанти пишат различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които могат да бъдат публикувани в специализираната преса.)

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
(Счетоводителите ежедневно получават справки и документи от административни органи – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции.)

5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
(Счетоводителите и ТРЗ специалистите изготвят договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвят и изискваните пълномощни от институциите, пред които представляват клиентите си.)

6. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
(Счетоводителите изготвят годишни финансови отчети и ги подават в Търговския регистър, подават документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване, както и изготвят документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в обхвата им, предвид това, че при завършването висшето си образование “Счетоводство и контрол” се изучава Търговско право и се полагат над 10 изпита по право. Счетоводителите могат да посъветват клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размера на капитала, както и формата на назначаването на управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това счетоводителите работят и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НАП, в който се вписват данни на осигурените лица, чрез подаване на различни декларации.)

7. изпълнение на завещания;

8. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.

 

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) възрази срещу предложените промени в Закона за адвокатурата.

АССП счита, че с тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите.

Асоциацията обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено), работа с данъчни, осигурителни и търговски нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, и други дейности, които се прави опит да бъдат окачествени, като “адвокатски” в ал.1 на чл. 24 от законопроекта, и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители. Всъщност под 30% от дейността на счетоводните предприятия е завеждане на документи в счетоводна програма.

В своето становище, внесено в деловодството на Народното събрание, асоциацията пише:

Считаме, че по-голямата част от точки на чл. 24, ал. 1 ни отнемат права, защото редица обичайни дейности на счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия са определени като “адвокатски”, и при така разписаните текстове са забранени за извършване от нас. Например:

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 – представителство пред административните органи, служби и др.;
Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.

2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 – изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.;
Счетоводителите изготвят често споменатите документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например почти всеки ден пишем отговори на НАП по ревизии и проверки, изготвяме заявления за Регистрация по ЗДДС, изготвяме различни молби и жалби и др.

3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 – устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси
Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Като данъчни консултанти, ние пишем различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които публикуваме със специализираната преса.

4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 – справки в административни органи и получаване на документи от тях;
Ежедневно получаваме справки от административни органи и получаваме документи от тях във връзка с извършваните от нас дейности по обслужване на клиентите ни – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции

5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 – изготвяне на трудови договори и пълномощни за пред институции, пред които счетоводителят представлява клиента
Изготвяме договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвяме изискваните пълномощни от институциите, пред които представляваме клиентите си.

6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 – изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
Изготвяме годишни финансови отчети и ги подаваме в Търговския регистър, подаваме документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване. Изготвяме документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в нашия обхват, предвид това, че ние сме изучавали Търговско право, включително сме запознати в детайли с Търговския закон. Считаме, че ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размерът на капитала, както формата на назначаването на представляващия и управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това работим и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НОИ, като подаваме книжа наречени Декларация Образец 1,3,6 и други.

В тази връзка, АССП остро възразява срещу лишаването на счетоводителите от правото да упражняват нормално своята професия чрез така предложените текстове на законопроекта. Асоциацията предлага промените на чл. 24, ал. 1 и чл. 150 да отпаднат, като останат в сила сега действащите текстове на чл. 24, ал. 1 на Закона за адвокатурата.

АССП счита, че измененията в Закона за адвокатурата следва да бъдат съобразени с програмата на Европейската комисията за по-добро регулиране, и по-специално съобщението на ЕК, озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“, чиято цел е да се изготвят и предоставят законодателни актове с най-високо качество, при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно се гарантира, че административната тежест е пропорционална на ползите от тях.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия получи отговор от Висшия адвокатски съвет по своето становище относно спорния законопроект за изменения в Закона за адвокатурата, внесено в деловодството на Народното събрание.

АССП счита, че със законопректа се прави опит редица счетоводни дейности да бъдат окачествени, като “адвокатски” в чл. 24, ал.1 и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители, съгласно наказателните разпоредби на чл. 150.

Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Без да влиза в конкретика по спорните текстове от законопроекта, Висшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

„Не могат да бъдат споделени аргументите, че чрез тези законодателни промени се създава неоправдано предимство при упражняване на дейностите по чл. 24 от Закона за адвокатурата, които са от изключителната компетентност на адвокатите и упражняването им по занятие е недопустимо от трети лица. Тази законодателна промяна е на практика прецизиране на правомощия и дейности, които и досега адвокатите са извършвали. Желанието за създаване на реални механизми за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност е продиктувано от разбирането да се създадат гаранции за защита  на интересите на гражданите и не може да бъде разглеждано като опит за изземване на властнически правомощия. Търсенето на отговорност от лица, които не са вписани като адвокати и упражняват тази дейност, е в пряка зависимост от необходимостта да не се нарушава правовия ред.

Приемаме изявленията в заявената позиция като грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата при упражняване на високоотговорната и конституционно закрепена дейност за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридически лица.“, пише още Висшият адвокатски съвет. Цялата декларация може да видите на сайта на Висшия адвокатски съвет тук.

В също време Софийска адвокатска колегия, настоява пред Висшия адвокатски съвет да защити законопроекта, като предприеме спешна реакци срещу „опитите на всякакви други заинтересовани лица, скрити за общностите на нотариуси, юрисконсулти и други такива да въздействат върху обективното разглеждане на законопроекта и неговото приемане от Народното събрание„.

„Настояваме, също така, Висшият адвокатски съвет да се противопостави остро на „жалните” писания в Интернет –пространството, в това число- на сайта на notarius.bg §22 седмичник”  и други подобни и при необходимост- искане за закриване на тези сайтове, проповядващи плач по дейност, която е изконно адвокатска и която е иззета незаконно от всякакви знайни и незнайни юристи и неюристи, дори счетоводители, в нарушение на чл.134 от конституцията и чл. 2, 3 и 24 от настоящия закон за адвокатурата.“, пишат още в декларацията си софийските адвокати, които се предполага, че познават Европейската конвенция за правата на човека, Конституцията и принципа за свободата на словото.

Цялата декларация на Софийска адвокатска колегия, може да видите на нейния сайт тук.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени