Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Информация за задължението на бенефициентите за осигуряване на информираност и публичност при изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19″

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, бенефициентът има задължение да осигурите информиране и публичност за изпълнявания проект.

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 подкрепа, като:

  • включва на поддържаната от предприятието интернет страница (при наличие на такава), кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз, след датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ
  • поставя минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълнява проекта. Изискването е задължително – неспазването на изискванията за информиране, публичност и визуална идентичност създава риск от възстановяване на цялото финансиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставянето на плакат с информация за проекта за задължително изискване, като при наличие на интернет страница следва да се включи и на нея информация за изпълнение на проекта съгласно горепосоченото.

Предвид горепосоченото и с цел улеснение на бенефициентите УО, представя разработени 3 примерни варианта на плакат с информация за проекта, от които може да се избере един:

Вариант 1. Плакат съгласно посоченото в РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ – Приложение 1.4;

Вариант 2.Плакат съгласно посоченото в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – съдържащ задължителни минимални изисквания за съдържание и визуализация;

Вариант 3. Плакат в съответствие с изисквания за съдържание и визуализация с добавен реквизит – Номер на АДПБФП.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени