Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Как се прави счетоводство на строителна фирма

Искате да притежавате ваша строителна фирма ? Най-оцененият вид бизнес е строителството. Това наистина е обещаваща и печеливша посока, но за успех се нуждаете от висококачествен бизнес план. По долу можете да намерите списък с полезни съвети за това как да притежавате ваша собствена фирма с предмет на дейност строителство.

 

Как се прави счетоводство на строителна фирма

 

За да пожънете успех в предприетия от вас бизнес трябва да сте последователни в действията си:

 • На първо място съставяне на бизнес план. Планирането ще ви помогне да се избегнете възможни грешки , които могат да се предизвикат някои трудности, да се изчисли каква ще е рентабилността на бизнеса, да се определи възвращаемостта и да изчислят бъдещи разходи. Този важен документ ще ви помогне да определите основната посока в работата и стратегията за действие.
 • След това събиране на необходимите разрешителни
 • Трябва да разполагате с нужното техническо оборудване
 • Проучване на клиентите и стратегия за привличането им
 • Не на последно място набиране на качествен персонал. За да отвори бизнес строителна фирма, предприемачът, трябва да се заеме с нелеката задачада събере малък, но надежден екип, в който да се включат опитни майстори. И тъй като тази материя е обхватна и много сложна, ви съветваме да предвидите и да ползвате услугите на опитен счетоводител.

Какво трябва да знаем за договорите за строителство

Строителството е един много сложен процес, при който се изисква спазването на редица законово установени изисквания. Такива са безопасност при пожар, опазване на здравето и живота на обитаващите, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда, енергийна ефективност и др.

Според МСС 11 (Международен Счетоводен Стандарт 11)  договорите за строителство се класифицират по следния начин :

Договор за строителство – договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение.

 • Договор на база твърда цена – договор за строителство, при който изпълнителят се съгласява на твърда договорна цена или твърда единична цена на готов продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.
 • Договор на база „разходи плюс“ – договор за строителство, при който на изпълнителя се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение.

Какво трябва да знаем за договорите за строителство

Счетоводно отчитане на приходите и разходите

Основният въпрос при счетоводното отчитане на договорите за строителство е разпределянето на приходите и разходите по договора към счетоводните периоди, през които се изпълняват строителните работи. Поради характера на дейността, изпълнявана по договори за строителство, обикновено датата, на която се сключва договорът, и датата на приключването на дейността попадат в различни отчетни периоди. Счетоводен стандарт (СС) 11 – Договори за строителство (приложим за предприятията, прилагащи Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия) и Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Договори за строителство (приложим за предприятията, прилагащи Международните стандарти за финансово отчитане) установяват критериите за признаване, с цел определяне кога приходите и разходите по договора трябва да бъдат признати като приходи и разходи в отчетността на предприятието. Стандартите се прилагат при счетоводно отчитане на договори за строителство във финансовите отчети на изпълнителите.

Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

 

Основната концепция съгласно СС 11 и МСС 11 е, че когато резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно, приходите и разходите, свързани с договора за строителство, следва да бъдат признати като приходи и разходи чрез отнасяне към етапа на завършеност на договорната дейност към края на отчетния период. Строителни договори, които се използват в международната практика, са договор на база твърда цена  и договор на база „разходи плюс“.

Съгласно счетоводните стандарти, когато договор за строителство е сключен на база твърда цена, резултатът от договора може да бъде определен надеждно, ако бъдат изпълнени всички посочени условия:

 1. Общите приходи по договора могат да бъдат надеждно оценени;
 2. Има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;
 3. Разходите по договора за неговото изпълнение и етапът на завършеност могат да бъдат надеждно оценени към края на отчетния период;
 4. Разходите, отнасящи се към договора, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени, така че действителните разходи, направени по договора, да могат да бъдат сравнени с предишни приблизителни оценки.

Когато договор за строителство е сключен на база „разходи плюс“ резултатът от договора за строителство може да бъде определен надеждно, ако бъдат изпълнени всички посочени условия:

 1. Има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;
 2. Разходите, отнасящи се към договора, независимо дали са изрично възстановими или не, могат да бъдат ясно определени и надеждно оценени.

Етапът на завършеност на даден договор може да бъде определен по много начини.

Предприятието използва метода, който осигурява надеждна оценка на извършената работа. В зависимост от характера на договора тези методи могат да включват:

 1. Съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа, към предвидените общи разходи по договора;
 2. Прегледи на извършената работа;
 3. Завършеност на физическата част от работата по договора.

 

Съгласно СС 11 и МСС 11, когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени, приходите трябва да бъдат признати само до степента на направените разходи по договора, които е вероятно да бъдат възстановени, и разходите по договора трябва да бъдат признати като разход за периода, през който са направени.

Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби трябва да бъдат признати като разход (параграф 7.1. от СС 11 и параграф 36 от МСС 11).

Осчетоводяване на акт 19

 

Осчетоводяване на акт 19

 

Протокол/Акт (Образец19) за Извършени Строително Монтажни Работи (СМР) е документ, с който се документират извършени строително монтажни работи на съответен етап на строителство.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

До тук можем да направим следните изводи. Строителният бизнес е сложен, но също така интересен и печеливш. Ако имате безпогрешен подход , вложите правилния начален капитал, имате голямо желание да работите и в същото време да получавате добра печалба – тази работа може да бъде добър вариант за вас.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени