Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Новостите в данъците и осигуряването за 2021 г. на едно място

През изминалата седмица в Държавен вестник бяха обнародвани измененията за 2021 г. в счетоводството, данъците и осигуряването. По-долу обобщаваме по-важните промени структурирано.

Удължени срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

Удължават са сроковете за подаването на годишните данъчни декларации на предприятията. Те ще се подават от 1 март до 30 юни на следващата година. Това се отнася за декларациите по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В същия срок ще се плащат и данъците по тях.

Удължават се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на следващата година. Удължените срокове важат и за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Физическите лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпката не може да превишава 500 лв.

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година както досега, но за определяне на това дали ще се внасят авансови вноски се взимат предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.

Данъчно задължените лица са длъжни да подадат нова декларация по образец за деклариране на авансовите вноски в срок от 1 март до 15 април.

Променя се срокът за внасяне на последната авансовата вноска на 1 декември, вместо 15 декември. Въвежда се и нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски. Изменения се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20% на 25%.

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен принцип. Лицата, които използват СУПТО от списъка на НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения, както следва:

1) Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).

2) При първо нарушение за неиздаване на фискален бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от 12.12.2020 г.)

3) Ще могат да амортизират ускорено с годишната данъчна амортизационна норма до 100% следните данъчно амортизируеми активи от категория VI (включително и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година):

  • СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в списъка на НАП;
  • компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО включен в списъка на НАП.

За избралите СУПТО е важно да се отбележи следната нова санкция от ЗДДС:

Лице, което е избрало да използва в търговски обект СУПТО от списъка на НАП, но което въпреки това използва друг софтуер, невключен в списъка на НАП, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.

Относно данъците върху разходите

Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ ще е налице, само ако към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.

Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

Увеличени данъчни облекчения за деца

Значително се увеличават за 2021 г. размерите за данъчните облекчения за деца, както следва:
– 4500 лв. за едно дете;
– 9000 лв. за две;
– 13500 лв. за три и повече деца;
– за дете с увреждания – 9000 лв.

Понастоящем тези размери са:
– 200 лв. за едно дете;
– 400 лв. за две;
– 600 лв. за три и повече деца;
– за дете с увреждания – 2000 лв.

Важно: Новите размери на облекченията се прилагат само за доходи, реализирани през 2021 г.

Заплати

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.

През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Осигуровки

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. и съответно:

  • За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв.
  • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.
    Променят се минималните осигурителни доходи (МОД) и вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ).

Запазват се:

  • Размерите и разпределението на осигурителните и здравните вноски;
  • Максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.;
  • Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв;
  • Нулевата вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Храни и ДДС

Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и за доставка на храна за вкъщи от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

Нова санкция в ДОПК, свързана с прилагане на СИДДО без основание

В сила от 01.01.2021 г., който не внесе или внесе в по-малък размер данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците върху доходите на физическите лица в установения срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, се наказва с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер 10 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени