Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Новото в Закона за местните данъци и такси от 01.01.2015г.

С  ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.

Данъчни декларации по електронен път

Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на финансите (МФ) ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и такси. Това става възможно чрез единна електронна система, чиято цел е изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на данъчните облекчения.

Национална база данни с информация за имотите и собствениците

Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ за:
1. идентификационните данни за задължените лица;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

Людмила Петкова, директорът на дирекция „Данъчна политика“ към МФ, обясни пред БНР, че:

Целта е да се изгради национална база данни, в която ще се съдържа информация за имотите, за данъчните облекчения, за размера на дължимите местни данъци и такси и така да се предотврати неправомерното ползване на облекченията. Идея е физическите лица, които са получили от НАП персонален индентификационен код, да могат да влязат в системата и да проверят състоянието на данъчната си сметка, т.е. за всички задължения, които имат за местни данъци и такси, какво е задължението, съответно плащането и, ако има, непогасени просрочени задължения за местни данъци и такси.

Органите на МВР ежедневно предоставят информация на МФ

От 01.01.2015 г. органите на МВР предоставят ежедневно по електронен път на МФ данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория.

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Това обаче не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения за екологична категория, освен когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

В гореизброените случаи, собствениците на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриването.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация или с подаване на нова данъчна декларация.

Людмила Петкова от МФ за БНР:

С промените в законодателството от началото на тази година се променя и целият режим на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства. КАТ предоставя информацията на Министерството на финансите, Министерството на финансите я предоставя на общините, а общините определят размера на данъка и го съобщават на съответното лице с известие, както се съобщава данъкът върху недвижимите имоти. Промяната ще спести време на собствениците, разходи на администрацията и ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите, каза Петкова.

Други промени

Данъкът върху недвижимите имоти ще се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

Освобождават се от данък освен електрическите автомобили, и електрическите мотоциклети и мотопеди.

Улеснява се изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени