Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Очаква се стартиране на процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

След проведеното ДЕСЕТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПИК И ОПИМСП се очаква да стартират няколко процедури във връзка с изменението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Счетоводна къща – Паралееви ще подготвя заявки и обработва документация по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Цел: Целта на процедурата е подпомагане и подкрепа на малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите  и моделите в контекста на COVID 19 .

Бюджет: Бюджетът, който e предвиден за процедурата  възлиза на стойност от 78 233 200лв. Той ще бъде разпределен според категорията предприятия (микро, малки, средни) и в зависимост от икономическата  дейност на предприятието.

Допустими за финансиране са дейности:  дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими кандидати:  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия :

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

2)  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;

3) Имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност;

4) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение;

Не са допустими за кандидатстване предприятия, които попадат в следните сектори:

  • Рибарство и аквакултури
  • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка на горски продукти
  • Предприятия с икономическа дейност, попадаща в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Договора за функциониране на Европейския съюз.
  • Предприятия от сектор С раздел 10 и 11
  • Предприятия от сектор К „ Финанси и застрахователни дейности” и „Организиране на хазартни игри”

Срокове:

След обявеният старт на процедурата, срокът за подаване на проектните предложения е 90 дни.

Максималната продължителност на проекта е 9 месеца.

 Финансиране на проекитите:

  • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ – 3 000 лв.
  • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/:

-за микро предприятия – 15 000 лв;

-за малки предприятия – 30 000 лв;

-за средни предприятия – 75 000 лв.

Ако кандидатстването по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ представлява интерес за Вас и Вашата фирма, ние от Счетоводна къща Паралееви“ ЕООД можем да Ви съдействаме. Свържете се с нас на e-mai: skp_bg@abv.bg или на телефон: 0887 308 206.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени