Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 1 януари 2015 година.

Въвеждат се две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

Данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата от годишната данъчна основа:
1. 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
3. 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

За отглеждане на дете с 50 и с над 50% вид и степен на увреждане, годишната данъчна основа се намалява с 2000 лева.

Отпада данъчно облекчение за доходи до минималната заплата

От 01.01.2015г. отпада данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Това облекчение евентуално може да се ползва само за придобитите доходи през 2014 година. Физическите лица, имащи право да ползват облекчението, трябва да попълват отделен съкратен образец на годишната данъчна декларация.

Въведеното миналата година облекчение, според което получилите доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати трябваше да могат да си върнат платения от тях данък, на практика няма да може да се използва от по-голямата част български граждани, работили на минималната заплата през 2014-та година. Повече по темата четете в Как стана така, че почти никой работещ беден няма да си върне данък за 2014г?

Новото при авансовото облагане

Отнася се за авансовото облагане през четвъртото тримесечие на доходите от друга стопанска дейност, наем и друго възмездно ползване на имущество, изплатени в полза на местни физически лица от предприятия и самооосигуряващи се лица.

Дава се възможност на лицето, придобиващо дохода писмено да декларира пред платеца, че желае удържане на данък за четвърто тримесечие. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. Данък не се удържа при липса на писмено волеизлияние. В тази връзка сме отразили съответните промени в Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2015 година.

Облагане на лихвите по банковите сметки

От 01.01.2015г. с окончателен данък се облагат всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни, а не само лихвите по депозитни сметки, какъвто беше предишния ред на облагане. Данъчната ставка на данъка лихвите остава 8%, като отпада поетапно годишно намаляване.

Окончателен данък

Освобождават се облагане с окончателен данък лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна от Европейското икономическо пространство.

Новото при ползването на отстъпка по годишната данъчна декларация

Предвижда се отстъпка за лицата, които подадат годишна данъчна декларация по електронен път до 31 март на следващата година. До момента този срок беше 30 април. Отстъпката е в размер на 5% от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Отстъпката се ползва при условие, че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 април. Отпада ползването на отстъпката при подаването на декларацията до 10 февруари на следващата година. Тези разпоредби се прилагат и при подаването годишната данъчна декларация за 2014 година.

Земеделски производители и тютюнопроизводители

Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.

Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. Условията за ползване влизат в сила от 01.01.2014 г. Данъчното облекчение може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени