Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Промените в Закона за корпоративно подоходно облагане от 1 януари 2015 година.

Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на юридически лица от ЕС

От 01.01.2015г. не се облагат в България с данък при източника доходите на юридически лица от ЕС от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица.

Критерии за свързаност: Две лица са свързани, ако едното притежава най-малко 25% от капитала на другото лице непрекъснато за период от поне 2 години. Две лица са свързани и ако трето юридическо лице от ЕС непрекъснато за период от поне 2 години притежава най-малко 25% от капитала на двете лица поотделно.

Промяната е продиктувана във връзка със спазване на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС. Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави – членки на ЕС, държавите-членки нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави – членки, когато платеца и получателя на дохода са свързани лица. В Договора за присъединяване, България е договорила дерогация и преходен период от 8 години, през който има право да не прилага директивата до 31 декември 2014 г. Тоест след тази дата България няма право да облага тези доходи, като затова е направена тази промяна в ЗКПО.

Освобождават се от облагане с данък при източника и:

доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините, допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и доходите от лихви по заем, по който не се издават облигации и по който държавата или общините са заемополучател.

Данък върху допълнителните разходи на народните представители

От 01.01.2015г. с данък се облагат допълнителните разходи на народните представители. Данъчнозадължено лице е Народното събрание. Данъчната основа за определяне на данъка са начислените разходи за календарната година. Размерът на данъка е 10% и се внася до 31 декември на съответната година. Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се декларира с данъчна декларация по образец, която се подава в същия срок.

Промени в разпоредби от глава дадесет и втора относно преотстъпване на данък

Промените в данъчните облекчения, представляващи минимална и държавни помощи са наложени от задължението на Република България, като държава членка да отрази действащите от 1 януари 2014г. и от 1 юли 2014г. нови европейски правила за минимални и държавни помощи, както и изискванията наложени в процеса на нотификация на данъчните мерки.

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото.

Въвежда се понятието “едно и също предприятие”. Това е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

„Едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Предвижда се специален ред за деклариране в случаите на едно и също предприятие – първото подало годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО данъчно задължено лице да декларира обстоятелствата във връзка с данъчното облекчение и това деклариране да може да се ползва от всички данъчно задължени лица в обхвата на едно и също предприятие.

Данъчното облекчение, представляващо минимална помощ за 2014г. се прилага от данъчно задължените лица, които отговарят на новите условия на Регламент № 1407/2013. Предвидено е данъчно задължените лица, които не отговарят на новите условия за минимална помощ, но са преотстъпвали корпоративен данък през 2014г. да не дължат лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски за 2014г, както и за невнесени авансови вноски.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Предвижда се държавна помощ в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50%, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион – 25% от настоящата стойност на материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция. Помощ не може да се отпуска на предприятия в затруднено положение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

Въвежда се изискване за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ. Формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 189 от ЗКПО се подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014г, ако до 31.03.2015г. Европейската Комисия постанови положително решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, в случай че изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31.12. 2013г., но преди постановяване на положителното решение.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Направени са промени във връзка с данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. Една от промените предвижда промяна в определението за предприятие в затруднение. Предвидена е промяна, с която се въвежда изискване към големите предприятия за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ. В тази връзка е дадено и определение за голямо предприятие.

Друга направена промяна в закона предвижда, данъчното облекчение да се прилага и за данъчните периоди от 2015г. до 2020г., като условие за това е че данъчното облекчение може да бъде приложено само след постановяване на положително решение от страна на ЕК.

Промените влизат в сила от 01.01.2014г., поради факта, че данъчните облекчения, представляващи държавна помощ се прилагат след постановяване на положително решение от ЕК, за да бъде ползвана помощта за 2014г, а европейските регламенти и насоки във връзка с държавните помощи за периода 2014 – 2020г., бяха обнародвани 1 януари 2014г. и от 1 юли 2014г. Европейската комисия трябва да постанови положително решение до 31 март 2015г.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени