Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта

В ДВ. бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., в сила от 01.04.2021 г.

Удължава се периодът, за който се изплащат средства на работодателите за запазване на заетостта – средствата се изплащат за целия период или за част от периода от 1 април до 31 май 2021 г. (чл. 1, ал. 6).

Има промяна в базата, спрямо която се тества условието за ползване на помощта, свързано с намаляване на приходите от продажби – по отношение на лицата, учредени преди 01.12.2019 г. намалението следва да е с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2019 г. (чл. 3, ал.1, т. 2, б. „а“ ). Аналогичен подход е възприет и по отношение създадени от общините определени организационно обособени структури (чл. 3, ал. 2, т. 1).

С Преходни и заключителни разпоредби е посочено, че:

  • Средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  • Заявленията за изплащане на средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени