Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Промени в регистър Бултстат

В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД ЗРБ).

Важна промяна е служебно преобразуване от Агенцията по вписванията (АВ) на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код в 14-месечен срок след обнародването на ЗИД ЗРБ, т.е. до 04.01.2022 г.

Това са:

  • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и
  • други физически лица – осигурители.

Както е посочено в Мотивите към проектозакона съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ, с кода по БУЛСТАТ на посочените лица би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици.

С оглед защитата на личните данни на посочените категории лица са направени изменения и допълнения в § 2 (чл. 6, ал. 1 и 3) и § 9 (в сила от 03.11.2020 г.) от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИД на ЗРБ, като се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, към регистрация по друг ЕИК номер.

Това ще стане автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде изграден от АВ в рамките на посочения преходен период от 14 месеца .

В § 10 от ПЗР е предвидено след влизането в сила на закона АВ служебно да уведомява и автоматизирано да предостави по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и на другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и да осигури възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени