Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Удължените срокове за годишното счетоводно приключване за 2020 г. Промените в авансовите вноски за 2021 г.

В ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат и допълнения и изменения и в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗСч.

В хода на съгласуване на промените по предложение на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) се прие удължаване на сроковете за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) на задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ, както и за внасяне на съответните данъци. Във връзка с това се прие и промяна, свързана с началния срок за подаване и плащане на годишните данъци – от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ. Удължени са и сроковете по ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети.

Нов срок от 1 март до 30 юни за подаване на ГДД

От 1 март до 30 юни е срокът за:

  • Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и плащане на данъците по тях;
  • Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани и плащане на данъците по тях.

Промяната се отнася, както за годишните данъчни декларации за 2020 г., така и за следващите години.

Непроменен остава срокът 30 април за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица (без ЕТ и регистрираните земеделски стопани).

Относно отстъпката от годишния данък за довнасяне по ЗДДФЛ

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.

Промени при авансовите вноски по ЗКПО

Вследствие на промяната на срока за подаване на ГДД се наложи синхронизиране на свързаните разпоредби в ЗКПО, като навсякъде показателят нетни приходи от продажби за предходната година се замени с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година. Което означава, че например за определяне на авансовите вноски за 2021 г., се взимат предвид нетните приходи от продажби за 2019 г., а не за 2020 г., както беше досега

По тази причина данъчно задължените лица ще декларират авансовите вноски с отделна данъчна декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година, а не заедно с годишната данъчна декларация, както беше досега.

Поради изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък се въвеждат и следните промени:

  • Въвежда се нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски;
  • Авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие се внасят до 1 декември на текущата година;
  • Изменя се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20 на сто на 25 на сто.

Промените целят компенсиране на възможностите за неточно планиране от данъчно задължените лица на прогнозната печалба, влияеща върху размера на авансовите вноски към края на данъчната година.

Удължен срок до 30 септември за публикуването на ГФО

Във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата година) се удължават сроковете в чл. 38 от ЗСч за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма – до 30 септември на следващата година. Удължен е и срокът за публикуването на декларацията за неизвършване на дейност през годината до 30 юни на следваща година. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени