Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Период за прием на проекти: ВАЖНО!!! Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 11:00 часа на 22 февруари 2021 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

Бюджет на процедурата: 78 233 200,00 лева

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Безвъзмездно финансиране

  • 100% от допустимите разходи по проекта
  • минимален размер на БФП – няма
  • максимален размер на БФП – 50 000 лева.

Срок за изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна проекта

  • 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на Срок за изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна проекта финансова помощ

Допустими кандидати:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. (Съгласно посоченото в ГДД по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“)или при еднолични търговци в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“);

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;

6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

6.1) Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

 ВАЖНО! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Допустими разходи

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на до 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на:

– текущи оперативни разходи на кандидатите

(суровини, материали и консумативи;

– външни услуги (вкл. режийни разходи);

– персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

* За да бъдат допустими, разходите следва да бъдат извършени след 01.02.2020 г.2 и до крайната дата на изпълнение на проекта.

** Разходи, отнасящи се за дейности, които обхващат период, различен от периода на допустимост на разходите, няма да се считат за допустими.

*** Разходооправдателните документи следва да са издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата.

ОЧАКВА СЕ ПРОЦЕДУРАТА ДA  СЕ ОБЯВИ СКОРО

ПРАВИ СЕ ОЦЕНКА НА:

  1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
  2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.
  3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат

КАТО МАКСИМАЛНИТЕ ТОЧКИ  ЗА ВСЯКА ОТ 3ТЕ ТОЧКИ СА 10Т. ОБЩО СА 30Т.

МИНИМУМ ТОЧКИ ЗА ДА СЕ КЛАСИРА КАНДИДАТ – 12Т.

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по подкритерий 3.1. „Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат“, проектното предложение се отхвърля.

В случай че искате да ползвате нашите услуги и те представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка.
Ние ще се свържeм с Вас или ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени