Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:
HomeCategory

Програми - Счетоводна къща ПАРАЛЕЕВИ - Счетоводно обслужване, Регистрация на фирма, Консултации, ТРЗ и Личен състав, Данъчна защита

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/07/lica_s_namalena_rabotosposobnost.jpg

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Краен срок за...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/12/4047dc2f08c422a43c6430815243ead6_XL.jpg

Счетоводна къща – Паралееви прави консултации, подготвя заявки и обработва документация по Оперативна програма„Развитиеначовешкитересурси“ 2014 – 2020 г.     Проект „Обучение и заетост за младите хора“ предоставя възможност на работодателите субсидия за продължителна заетост и обучения на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. за период до 6 /шест/ месеца. За работодателите от бюджета на Проекта се предоставят...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/11/78d607068cd064420401737e12f83bae_XL.jpg

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/11/be7685026070406a215779b242f1aa2e_XL.jpg

Търсим лица за следните длъжности: 1. Експерт търговия/Търговски представител 2. Счетоводител 3. Офис сътрудник Лицата ще бъдат назначени по Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка заетост. Трябва да отговарят на следните изисквания: I. Завършено образование: за...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/97aa066dcc42404e7602768333af5659_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура „Обучения и заетост“ Информация за Процедурата – за безработни лица на възраст до 29 години Цел на проекта: Интеграция на безработни младежи до 29 годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. В проекта могат да бъдат включени безработни лица, които отговарят на следните изисквания: 1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ); 2. На възраст до 29 г. включително; 3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например: – да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; – да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци; – да не са тютюнопроизводители/земеделски производители; – да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества; – да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; – да нямат доходи от извънтрудови правоотношения; – да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД; 4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; 5. Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема; И др. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които: – са с основно или по-ниско образование; – са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; – са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по  Проекта лице, в размер на: – Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ. и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство; – Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца,но не по-малко от 40 часа месечно, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на  1/2  от минималната работна заплата, установена за страната, ако лицето е назначено на трудов договор. Същото може да отговаря най-много за минимум 1 и максимум 7 души и да имапрофесионален опит по същата или подобна професия.

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/03/a42a2aa6c7440291c38ba9adc5892a56_XL-780x640.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост   Информация за Процедурата   Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2014/06/c3997142576e6f4d163ead570965368d_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представяне по Процедура Младежка заетост.   Информация за Процедурата Работодателите, желаещи да се включат в схемата Младежка заетост, могат да подават своите заявки в бюрата по труда на територията на цялата страна. Схемата е по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени