Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Новият Закон за независимия финансов одит е приет на второ четене в парламента

Новият Закон за независимия финансов одит е приет на второ четене. 

Парламентът прие окончателно на второ четене новия Закон за независим одит, с който се отменя действащия закон за независим финансов одит.

Депутатите гласуваха разпоредбите, регламентиращи осъществяването на финансов одит от регистрирани одитори в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща Директива 2006/43/ЕС относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, както и на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес. 

Новият закон отменя действащия в момента и урежда:
•   целта, обхвата и принципите на независимия финансов одит, извършван от регистрирани одитори;
•   професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на финансовия одит;
•   придобиването на правососпобност на дипломиран експерт-счетоводител;
•   придобиването на правосособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;
•   правата и задълженията на регистрираните одитори;
•   статута и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
•   статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
•   дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Със закона се урежда назначаването и ротацията на регистрираните одитори, статута, отговорностите, функциите, мандатът и правомощията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Тя ще се отчита за дейността си пред Народното събрание и ще приема правилник за дейността си, който ще се обнародва в „Държавен вестник“. Комисията ще се състои от председател и четири членове за мандат от четири години. Тя ще си сътрудничи и ще обменя информация с органите на ЕС и на други държави с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.

Определени са обхвата и принципите на Системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания, която ще извършва различни инспекции и разследвания. Депутатите разписаха кога и как се извършват инспекциите, както и какви са правомощията и задълженията на Комисията при извършването им. Със закона се регламентира как се формира одитен комитет и какви са правата и задълженията му. Депутатите разписаха и финансови и имуществени санкции за различни провинения.

Разпоредбите на закона за задължителния финансов одит в предприятия от обществен интерес следва да влязат в сила за финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г. От същата дата влизат в сила и разпоредбите на закона за одитните комитети. Предстои публикуване на закона в Държавен вестник.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени