Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Отговорността на счетоводителите във връзка с криминализирането на укривателството на осигурителни вноски.

Интерес представлява т. 4, ал. 1 от чл. 255б на Наказателния кодекс – „Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като: т.4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите“, според която отговорност носи и счетоводител, който при воденето на счетоводство използва документи с невярно съдържание и представя невярна информация пред органите по приходите (НАП). Новият член 255б е в глава седма на Наказателния кодекс, където се визират: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА И ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. Характерно за престъпленията в тази глава е това, че те се извършват умишлено и то с пряк умисъл. Такъв умисъл е налице, когато деецът съзнава обществената опасност на своето деяние, предвижда, че в резултат на поведението му ще настъпят обществено опасни последици, но въпреки това пряко цели настъпването на тези последици.

За да се ангажира отговорността на счетоводителя е необходимо престъплението да бъде довършено, а това ще стане чрез кумулативното наличие и осъществяване на две действия: използването на документи с невярно съдържание и представянето на невярната информация в НАП. Това прави престъплението “укриване на осигуровки“ своеобразно съчетание от две дейности: фактическа – използване на неистинни документи и юридическа – подаване на невярната информация в НАП. Освен това, за да има престъпление е необходимо деецът (счетоводителят) да е действал умишлено – да е знаел, че работи с неистинни документи, както и че подава такива документи. Обратно: липсата на умисъл (съзнанието, че работи с действителна информация) би довело до несъставомерността на извършеното, по-специално до несъставомерност на престъплението от субективна страна, което би означавало липса на престъпление. Разбира се умисълът (знанието у счетоводителя, че работи с неистинни документи) следва да се докаже в съда от прокуратурата и то по несъмнен начин, тъй като никоя присъда не може да почива на предположения. Ето защо умисъл у счетоводителя, ако не невъзможно, то ще бъде изключително трудно да бъде доказан, което означава, че делата срещу счетоводители ще бъдат екзотична рядкост, а осъдителните присъди ще липсват. Това, разбира се, извън случаите на явна незаконна дейност – водене на двойно счетоводство и наличие на документи, доказващи воденето на такова.

Престъплението по новия чл. 255 “б“ не се различава съществено от съществуващото престъпление по чл 255 ал. 1, т. 6 от НК. Съгласно закона:
,,Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като: състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години или глоба до 2 хил. лева. Това престъпление е известно като “незаконна счетоводна дейност“.

И при двете престъпления са налице незаконни действия на лица във вреда на държавния бюджет. И при двете не е необходимо да се е стигнало до невнасяне на дължимите суми или казано иначе до реално ощетяване на държавата. Те се считат за извършени с осъществяването на противозаконната счетоводна дейност (подаването на информацията), което ги прави престъпления на просто извършване – без престъпен резултат – действително увреждане.

С цел осуетяване на дори хипотетичната възможност за образуване на досъдебни и съдебни производства срещу счетоводители, в които разследващите и прокуратурата ще се изправят пред трудно преодолимите трудности в доказване наличието на умисъл за извършване на престъплението “укриване на осигуровки“, за личното спокойствие и в полза на всеки счетоводител, би било да изисква от управата на фирмата на декларация за истинността на предоставените им документи. Такава декларация би парирала прокурорския обвинителен уклон и неговото съмнение за наличието на умисъл и би доказала добросъвестността на представилия информацията в НАП, както и неговото желание да спазва закона.

Тази декларация би могла да съдържа следния текст:
“Декларирам истинността на представените документи за периода от…… до…….“

Или:
“Декларирам, че информацията и документите, представени на Счетоводната кантора отговарят на действителните  стопански операции на управляваното от мен дружество ХХХ.“

Интересно е какво би могъл да стори счетоводителят при отказ от страна на фирмата да представи такава декларация. В този случай би следвало всеки да изисква заверяване на документите и декларациите (Д1, Д6, справки-декларации по ЗДДС) от управата на фирмите преди изпращането им в НАП. Добра практика е счетоводителят да приема документите по опис от фирмата.

При евентуална невъзможност от осъществяване на горните хипотези, в краен случай и предвид сроковете за подаване на документи, би могло да се да изисква потвърждаване на действителността на документите чрез официалната електронна поща на фирмата, адресирано до счетоводителя, което потвърждаване да е недвусмислено, че изхожда управителя или от оправомощено лице. Изискването на такова потвърждаване и осъществяването му ще се ползва с много по-слаба доказателствена стойност от декларацията, но все пак е индикация за добрите намерения на конкретния счетоводител да работи законосъобразно.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени