Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Публикуван е проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е публикуван на Интернет страницата на Министерството на финансите.

Предвижда се тези промени да влязат в сила от 01.01.2018г.

Основната цел на този закон е да се намали броя на изискваните документи и тяхното елиминиране, в следствие на което ще се намали финансовата тежест на лицата, чрез отпадане на необходимостта от представяне на различни документи, за издаването на които се заплащат различни такси.  Това ще опрости процедурата по предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса.

С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ДОПК се правят промени и в:

  • Закона за корпоративното подоходно облагане юридическите лица, неосъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да са освободени от подаването на годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО.
  • Закона за данък върху добавената стойност лицата да могат при първоначално вписване пред Агенция по вписваният едновременно с това да упражнят правото си за доброволна регистрация по ЗДДС.
  • Закона за акцизите и данъчните складове – да отпадне изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в Търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.
  • Закона за счетоводствотоотпадане на задължението за обявяване в Търговския регистър на годишните финансови отчети на предприятия, не осъществявали дейност през съответния период.
  • Закона за местните данъци и такси извършване на автоматична проверка за платен данък върху превозни средства при извършване на годишни технически прегледи.
  • Валутни закон отпада изискването за предоставяне на оригинал или заверено копие на свидетелство за съдимост от лицата, извършващи сделки като обменно бюро.

Тук може да се видят Мотивите за предложените промени.

Предложени са също така и промени в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), сила от 2018г.

Тук може да се видят Мотивите за изменение и допълнение на ППЗАДС.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени