Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Списък на електронните услуги на НОИ

I. Справки чрез ЕГН и ПИК
1. Изчисляване на прогнозна пенсия;
2. Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
3. Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам;
4. Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
5. Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди
след 2004 г.;
6. Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
7. Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;
8. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени
парични обезщетения и помощи от ДОО;
9. Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
10. Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;
11. Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
12. Справка за издадени пенсионни разпореждания;
13. Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на
болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).
II. Справки по БУЛСТАТ и ИКО
1. Справка за подадени декларации за социално осигуряване от осигурител/
самоосигуряващо се лице;
2. Справка по БУЛСТАТ за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от
ДОО;
3. Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по БУЛСТАТ.
III. Справки със сертификат за електронен подпис
1. Данни за осигурените лица – текущо състояние;
2. Декларирани и внесени осигурителни вноски за ДОО.
IV. Справки със свободен достъп
1. Справка за прекратени осигурители без правоприемник;
2. Преизчисляване на осигурителен стаж към трета категория труд;
V. Справки с избор на достъп
1. Справка от „Електронен регистър на жалбите“.
VI. Софтуер
1. Програмни продукти за изчисляване на лихва просрочие;
2. Програмни продукти за обхващане на данни от придружителните писма и описите за
изплащане на парични обезщетения от ДОО;
3. Програмен продукт за избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. при
пенсиониране;
4. Програмен продукт за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия.
VII. Тестване на данни
1. Интернет приложение на НОИ за контрол на данните от описите и придружителните
писма за изплащане на парични обезщетения от ДOО.
VIII. Административни услуги.

ВАЖНО! След като се отвори линка, изберете съответното поделение на НОИ, след което посочете желания документ.
1. Подаване на заявление за издаване на осигурителна книжка;
2. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения за
безработица;
3. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и
помощи от ДОО;
4. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната
сума от пенсия/и и добавка/и;
5. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и
добавка/и;
6. Подаване на документ за учащ (от физическо лице);
7. Подаване на информация за учащ от учебно заведение;
8. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж и
осигурителен доход от Осигурителния архив на НОИ (от един осигурител);
9. Подаване на заявление за издаване на удостоверение обр. УП-12 на наследниците на
починал пенсионер;
10. Подаване на заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно
досие;
11. Подаване на заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от Република
България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария с преносим документ U1;
12. Подаване на заявление за предоставяне на информация от Република България за друга
държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария за членовете на семейството на безработно лице със
СЕД U006;
13. Подаване на декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от
семейството – обр. УП-4;
14. Подаване на декларация за семейни обстоятелства – обр. УП-5;
15. Подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично
обезщетение за безработица (ПОБ);
16. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за наличието или липсата на трудови
злополуки;
17. Подаване на заявление за издаване на удостоверение от осигурителния архив на
осигурител, който няма наети лица и не води/липсват разплащателни ведомости;
18. Подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка;
19. Подаване на заявление за преизчисляване на пенсия;
20. Подаване на бързо заявление за съмнение за професионална болест;
21. Подаване на заявление за трудова злополука;
22. Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и смяна на адреса на пенсионера;
23. Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България.
IX. Форми за контакт за подаване на въпроси, сигнали и жалби
– Форма за контакт с НОИ без персонални данни със свободен достъп;
– Форма за контакт с НОИ с персонални данни – със защитен достъп чрез електронен
подпис, ЕГН и ПИК (издаден от института) или ИКО (за лицата с ЕИК/БУЛСТАТ).

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени