Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Указания: Облагане с ДДС на услуги по електронен път и онлайн хазартни услуги

НАП публикува нови указания на комитета по ДДС, свързани с облагане с ДДС на доставки на услуги, извършвани по електронен път. Указанието третира обхват на понятието „електронно предоставяни услуги“, облагане с ДДС на онлайн хазартни услуги, хармонизирано прилагане на презумпцията, предвидена в член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС и възстановяване на ДДС в случай на данъчно задължено лице, регистрирано за MOSS.

Пълен текст на указанието:

Насоки, произтичащи от 102 -то заседание на 30 март 2015 г.
Документ D –  taxud.c.l (2015) 4128689 – 862 (1/2)
3. Ново законодателство – Въпроси относно прилагането на наскоро приетите от ЕС разпоредби за ДДС
3.1 Произход: Белгия
Основание: Член 58 и Приложение II към Директивата за ДДС
Член 7 и Приложение I към Регламента за изпълнение относно ДДС
Предмет: ДДС 2015 г.: Обхват на понятието „електронно предоставяни услуги“
(Документ taxud.c.1 (2015) 694775 – Работен документ № 843)

1. Комитетът по ДДС единодушно признава, че определението за електронно предоставяни услуги съгласно член 7, параграф 1 от Регламента за изпълнение относно ДДС включва следните четири елемента: (1) дадена услуга се предоставя чрез интернет или електронна мрежа; (2) естеството на услугата се определя най-вече от това, че тя е по принцип автоматизирана; (3) естеството на услугата предполага минимална намеса на човешки фактор, и (4) естеството на услугата е такова, че е невъзможно да бъде предоставена в отсъствието на информационни технологии. Комитетът по ДДС приема единодушно, че за оценката на това, дали дадена услуга се квалифицира като услуга, доставяна по електронен път, са еднакво важни всички тези четири елемента.

2. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че за оценката на понятието „минимална намеса на човешки фактор“, включено в дефиницията на електронно предоставяните услуги, фокусът се поставя върху участието на страната на доставчика без никаква връзка с нивото на човешка намеса от страна на клиента. В случаите, когато всяка отделна доставка изисква човешка намеса от страна на доставчика, Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че доставката се разглежда като включваща повече от минимална намеса. По-специално Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че предоставянето на нестандартизирани PDF файлове чрез електронна поща трябва да се разглежда като включващо повече от минимална човешка намеса.

3. Комитетът по ДДС единодушно приема, че услугата се счита за изискваща само „минимална човешка намеса“ в случаите, когато доставчикът първоначално въвежда система, необходима само за доставката, редовно поддържа системата или я поправя в случаи на проблеми, свързани с нейното функциониране.

4. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че за да се определи дали дадена услуга се квалифицира като доставяна по електронен път, се процедира по следния начин:
• Първо се проверява, дали услугата е посочена в Приложение II на Директивата за ДДС или по силата на член 7, параграф 2 или Приложение I на Регламента за изпълнение относно ДДС – като обхваната от определението;
• Второ, ако не е посочена там, се проучва дали услугата е посочена в член 7, параграф 3 от Регламента за изпълнение относно ДДС като невключена в  определението;
• Последно, ако услугата не може да бъде намерена в някой от тези списъци, се проверява дали тя отговаря на критериите, определени в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламента за изпълнение относно ДДС, като обхваната от определението.

5. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че въпреки че услугите, доставени с помощта на информационни технологии (онлайн) и чрез по-традиционни способи (офлайн), могат да имат сходни характеристики и да са сравними по някои или по много общи елементи, една доставена онлайн услуга и услуга, доставена офлайн, не могат да бъдат разглеждани като идентични. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че по отношение на такива сравними услуги (доставяни онлайн и офлайн) само за услугите, които изпълняват всички условия на определението за доставяни по електронен път услуги, ще се приема, че попадат в обхвата.

6. Комитетът по ДДС единодушно приема, че за да се определи дали дадена доставка е облагаема или се освобождава от облагане, първо трябва да се определи мястото на доставката на въпросната услуга, след което се изисква обективна оценка на естеството на услугата, за да се установи дали доставката е обхваната от специално правило или от едно от най-общите правила. Едва след като се установи правилното място на доставката на дадена услуга, може да се определи правилната ставка на ДДС или основанието за освобождаване от ДДС.

7. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че когато е възможно дадена услуга да бъде обхваната от повече от едно от специфичните правила за определяне на мястото на доставката, ще има предимство правилото, което най-добре гарантира данъчното облагане на мястото на действителното потребление на услугата. По-специално в контекста на услугите, доставяни по електронен път, този подход е от значение при установяването дали се прилагат членове 47, 58 и 59 от Директивата за ДДС.

Насоки, произтичащи от 102-то заседание на 30 март 2015 г.
Документ G – taxud.c.l (2015 г.) 6550378 – 867 (1/2)
3. Ново законодателство – Въпроси относно прилагането на наскоро приетите от ЕС разпоредби за ДДС
3.2 Произход: Европейската комисия
Основание: Членове  3, 135, параграф 1, буква (i) и 401
Относно: ДДС 2015: третиране на ДДС на онлайн хазартни услуги
Документ (taxud.c.l (2015)1619349 –  Работен документ № 844 REV) с отчитане на дискусиите по време на 105-то заседание:
5.2 Произход: Европейската комисия
Основание: Член 73 от Директивата за ДДС
Член 7 от Регламента за изпълнение относно ДДС
Относно: ДДС 2015 г.: Облагане с ДДС на онлайн хазартни услуги (и последващи) (Документ taxud.c.l (2015) 4459580 –  Работен документ № 882

1. Комитетът по ДДС единодушно потвърждава, че в съответствие с точка 4, буква д) от Приложение I към Регламента за изпълнение относно ДДС, онлайн хазартът, който е автоматизиран, се покрива от член 58 от Директивата за ДДС, когато се отнася за данъчно незадължено лице. Комитетът по ДДС единодушно приема, че други хазартни услуги, включително залагания, предоставени на данъчно незадължено лице, трябва също да се разглеждат като обхванати от член 58 от Директивата за ДДС, ако те отговарят на условията от дефиницията за услугите, доставяни по електронен път, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламента за изпълнение относно ДДС.

2. Комитетът по ДДС е на почти единодушно мнение, че услугите, предоставяни от операторите на хазартни игри, където играчите се състезават един срещу друг, за награден фонд, се считат за хазартни услуги.

3. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че при условие че принципът на фискалния неутралитет е спазен, член 135, параграф l, точка (i) от Директивата за ДДС следва да позволява на държавите членки да вземат решения, кои хазартни дейности да бъдат освобождавани от ДДС и кои да се облагат, и да определят изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от хазартните компании, за да се им позволява да извършват тези дейности в съответната държава членка.

4. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че услугите, предоставяни от данъчно задължено лице, действащо от свое име, но за сметка на компания за хазартни игри, попадаща под разпоредбата на член 28 от Директивата за ДДС, се освобождават, когато тези услуги се състоят от услуги за хазарт, освободени от данъци по силата на член 135, параграф 1, точка (i) от Директивата за ДДС.

5. Комитетът по ДДС единодушно приема, че в съответствие с член 401 от Директивата за ДДС държавите членки могат да прилагат специален национален данък, както за хазартни игри, които са освободени от ДДС, така и за игри, които са облагаеми с ДДС, при условие че този данък не може да се характеризира като данък върху оборота, и доколкото са изпълнени всички други условия, предвидени в посочения член 401.

6. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че в хазартни дейности, където играчите се състезават един срещу друг, за награден фонд, а операторът на хазарта получава като възнаграждение за услугите си комисиона или такса от играчите, данъчната основа се определя от общата сума на комисионната или таксите, получени от оператора, а не от общата сума на залозите, направени от играчите.

7. Комитетът по ДДС е на почти единодушно мнение, че когато хазартното дружеството е задължено чрез законови или нормативни разпоредби, или с всяко друго задължение, което може да бъде изпълнено в държавата членка, където сделката е облагаема, за да се върне на играчите под формата на печалба определена сума от общата сума, която те получават, сумите, изплатени като печалби, трябва да се приспаднат от общата сума, получена от играчите, за да се определи насрещната престация, получена от хазартната компания, която в съответствие с член 73 от Директива ДДС представлява данъчната основа за доставените хазартни услуги.

8. Комитетът по ДДС е на почти единодушно мнение, че когато хазартното дружеството не е задължено със законови или нормативни разпоредби, или с друго задължение, което може да бъде изпълнено в държавата членка, където сделката е облагаема, за да се върне на играчите под формата на печалба определена сума от общата сума, която те получават, общата сума, получена от играчите представлява насрещна престация, получена от хазартното дружество от неговите играчи срещу хазартните услуги, предоставени в съответствие с член 73 от Директивата за ДДС, без да се приспадат печалбите.

9. Комитетът по ДДС е на почти единодушно мнение, че бонуси и кредити, дадени безплатно на играчите, трябва да бъдат разглеждани като отстъпки, които да не бъдат включвани в данъчната основа на доставката, съгласно точка б) от параграф 1 на член 19 от Директивата за ДДС.

Ново законодателство – въпроси, отнасящи се за изпълнението на наскоро приетите от ЕС разпоредби за ДДС
5.1 Произход: Европейската комисия
Основание: Член 9а от Регламента за прилагане на ДДС
Относно: ДДС 2015 г.: Хармонизирано прилагане на презумпцията (и последващи) (Документ taxud.c.l (2016 г.) 921 938 Работен документ № 895).

1. Комитетът по ДДС почти единодушно потвърждава, че оборимата презумпция, предвидена в член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС, се прилага за всички данъчно задължени лица, които участват във веригата на доставките, за всяко от които се счита, че е получило и доставило услуга на електронен носител (вкл. по интернет с телефон).

2. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че когато данъчно задължено лице предоставя услуги, различни от обработка на плащане във връзка с услугите, обхванати от член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС, това данъчно задължено лице, се разглежда като вземащо участие в доставката по смисъла на тази разпоредба, освен ако то се ограничава само с предоставянето на своите мрежи за пренос на съдържанието  и/или за обработка на плащането.

3. Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че когато са изпълнени всички условия, изисквани съгласно член 9a, параграф l от Регламента за изпълнение относно ДДС, за да се обори презумпцията, предвидена в тази разпоредба, не могат да бъдат наложени повече задължения на въпросното данъчно задължено лице, което оборва тази презумпция.

4. За да може един данъкоплатец или данъчен орган да определи дали едно данъчно задължено лице е обхванато от презумпцията, предвидена в член 9а от Регламента за прилагане на ДДС, Комитетът по ДДС почти единодушно приема, че трябва да бъдат оценени фактите по доставката, както и да бъде проучено естеството на договорните отношения.

Когато договорните споразумения не описват достатъчно ясно начина, по който данъчно задълженото лице участва в доставката, или има противоречие между договорните споразумения и икономическата реалност, Комитетът по ДДС почти единодушно потвърждава, че е меродавна икономическата реалност.

5. Комитетът по ДДС единодушно приема, че един доставчик по веригата не може, в противоречие с фактите и съответните законни изисквания, да има право да решава, че той не участва в доставката и че следователно не е обхванат от член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС.

6. Комитетът по ДДС единодушно приема, че клауза в договора, която изключва данъчно задължено лице от верига от сделки, като това не отразява икономическата реалност, не е достатъчна, за да се счита, че това данъчно задължено лице не е взело участие в доставката, както е посочено в член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС.

Насоки в резултат на 101-та среща от 20 октомври, 2014 г.
Документ B – taxud.c.l (2014) 4704S98 – 823 (1/1)
4. Въпроси относно прилагането на европейските разпоредби за ДДС
4.1 Произход: Европейската комисия
Основание: Член 369й от Директива 2006/112/ЕО и член 8, параграф 1, буква д) от Директива 2008/9/EC
Относно: Възстановяване на ДДС в случай на данъчно задължено лице, регистрирано за MOSS  (Документ taxud.c.1 (2014)2761330 – Работен документ № 816)

Независимо от член 8, параграф l,буква д) от Директивата за възстановяване на ДДС и без да се засяга алинея втора от член 369й от Директивата за ДДС, Комитетът по ДДС единодушно приема, че тъй като правото на приспадане е основно право на данъчно задължените лица и основен принцип на системата на ДДС в ЕС, едно данъчно задължено лице, установено в рамките на ЕС, но не и в държавата членка на потребление, и което доставя телекомуникации, радиоизлъчване или електронни услуги в държавата членка на потребление (по-нататък наричано „данъчно задълженото лице“), за което то е регистрирано по специалната схема, предвидена в член 369б от Директивата за ДДС, трябва да има право на възстановяване по силата на Директивата за възстановяване на ДДС по отношение на подлежащото на приспадане ДДС, начислено в държавата членка на потребление.

Що се отнася до ситуацията, изложена по-горе,  Комитетът по ДДС единодушно приема, че данъчно задълженото лице отбелязва клетката в заявлението за възстановяване на ДДС, за да потвърди, че не е доставило услуги в държавата членка на потребление и че това не засяга правото му да получава възстановяване от тази държава членка по силата на Директивата за възстановяване на ДДС.

Комитетът по ДДС единодушно одобрява, че с оглед да се изясни неговата специална позиция, на данъчно задълженото лице трябва да бъде позволено в празната клетка (ако има такава) на същата молба за възстановяване на ДДС да включи позоваване, което показва, че е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени