Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Старт на 2-ри етап на Схема „Обучения и заетост“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост

Информация за Процедурата

– за безработни лица на възраст до 29 години

В тази програма могат да участват лица на възраст до 29 години и регистрирана в дирекции „Бюро по труда“.

Приоритетно ще бъдат включвани лица при следните условия: лица, които са с основно или по-ниско образование; лица, които са продължително безработни за 12 и повече месеца.

В програмата няма да могат да участват лица, които участват в някаква форма на заетост или каквато и да е форма на образование. Лицата, които са били включени в операция „Младежка заетост“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020г., няма да могат да се включат в текущата схема, както и лица завършили обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник за същото обучение, освен в случаите когато обучението е надграждащо спрямо първото. Лицата трябва да отговарят на минималното входящо образователно равнище за съответната професия или специалност и документ за определената квалификация, защото не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентично или по-ниско ниво квалификация.

Лицата, които бъдат включени в програма ще имат възможност да натрупат професионален опит и практически умения за период до 6 месеца, както и да получат стипендии за периода на обучението. Тези лица ще сключат трудов договор с работодателите и разходите за трудови възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за дейността ще бъдат 100% покривани от програмата.

Лицата, които могат да бъдат наставници по проекта, трябва да са назначени на трудово правоотношение и да притежават професионален опит на същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството или да бъдат самоосигураващи лица, като при тях професионалния опит се преценява на база предмета на дейност на търговеца или вида на упражняваната свободна професия. Всеки наставник отговаря за от едно до седем лица, за срок до 3 месеца за не по-малко от 40 часа месечно.

Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора.

Разкриването на работно място се субсидира, ако през последните 3 месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица.

Средствата, които се предоставят на работодателите по тази програма, включват разходи за възнаграждение на наетите лица в размер на минималния осигурителен доход за дейността за 6 месеца и всички дължими вноски и доплащания според КТ и КСО и разходи за възнаграждение на наставника в размер на 50% от минималната работна заплата за страната.

– за безработни лица на възраст над 29 години

В тази програма могат да участват лица на възраст над 29 години и регистрирана в дирекции „Бюро по труда“.

Приоритетно ще бъдат включвани лица при следните условия: лица, които са с основно или по-ниско образование; лица, които са продължително безработни за 12 и повече месеца; лица над 54 години. Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да бъдат от приоритетната група.

В програма таняма да могат да участват лица, които участват в някаква форма на заетост или каквато и да е форма на образование. Лицата, които са завършили обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник за същото обучение, освен в случаите когато обучението е надграждащо спрямо първото няма да могат да се включат в програмата.

Лицата, които бъдат включени в програма ще имат възможност да натрупат професионален опит за период до 12 месеца, както и да получат стипендии за периода на обучението. Тези лица ще сключат трудов договор с работодателите и разходите за трудови възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за дейността ще бъдат 100% покривани от програмата. Като за лицата в приоритетната група възнагражденията и всички вноски според КСО и КТ ще бъдат покрити за 12 месеца. А за всички останали лица извън приоритетната група се покриват за първия 6-месечен период сумата на възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за дейността и всички вноски за сметка на работодателя съгласно КТ и КСО, а за втория 6-месечен период се покриват единствено разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя според КТ и КСО.

Максималния брой лица, които могат да се наемат от един работодател е 6. Договори за заетост с Агенция по заетостта за наемане на безработни лица и субсидирана заетост могат да сключват работодатели и служители, които разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места. Работодателя не може да наема безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия за период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора. Разкриването на работно място се субсидира, ако през последните 3 месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Класирането на работодателите ще се осъществява на база вида им на основна дейност, какъв дял от наетите безработни лица ще запазят след програмата за срок от минимум 3 месеца, дали работодателите заявяват ангажимент за осигуряване на трудови възнаграждения над минималния осигурителен доход за длъжността. Максималния брой точки, които един работодател може да получи при класирането е 40.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени