Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

септември 2016 - Счетоводна къща Паралееви

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/97aa066dcc42404e7602768333af5659_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура „Обучения и заетост“ Информация за Процедурата – за безработни лица на възраст до 29 години Цел на проекта: Интеграция на безработни младежи до 29 годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. В проекта могат да бъдат включени безработни лица, които отговарят на следните изисквания: 1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ); 2. На възраст до 29 г. включително; 3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например: – да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; – да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци; – да не са тютюнопроизводители/земеделски производители; – да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества; – да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; – да нямат доходи от извънтрудови правоотношения; – да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД; 4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; 5. Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема; И др. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които: – са с основно или по-ниско образование; – са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; – са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по  Проекта лице, в размер на: – Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ. и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство; – Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца,но не по-малко от 40 часа месечно, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на  1/2  от минималната работна заплата, установена за страната, ако лицето е назначено на трудов договор. Същото може да отговаря най-много за минимум 1 и максимум 7 души и да имапрофесионален опит по същата или подобна професия.

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост Информация за Процедурата – за безработни лица на възраст до 29 години Цел на проекта- интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. В проекта могат да бъдат включени безработни лица, които отговарят на следните изисквания: 1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ); 2. На възраст до 29 г. включително; 3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например: – да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; – да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци; – да не са тютюнопроизводители/земеделски производители; – да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества; – да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; – да нямат доходи от извънтрудови правоотношения; – да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД; 4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; 5. Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема; И др. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които: – са с основно или по-ниско образование; – са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; – са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по Проекта лице, в размер на: – Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ. и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство. – Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца, но не по-малко от 40 часа месечно, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на  1/2  от минималната работна заплата, установена за страната, ако лицето е назначено на трудов договор. Същото може да отговаря най-много за минимум 1 и максимум 7 души и да имапрофесионален опит по същата или подобна професия. Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/7a6fe08027b80ee08bda1ed60d73e334_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост Информация за Процедурата – за безработни лица на възраст до 29 години Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. 

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/39a27618f1dc54b80987c6706135e6b7_XL.jpg

На Интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г., а именно:  – проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Представа за насоките на предложените промени може да получите от Мотивите към проекта на ЗИД ДОПК.  – промените в материалните данъчни закони се правят с...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL.jpg

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост Информация за Процедурата – за безработни лица на възраст до 29 години В тази програма могат да участват лица на възраст до 29 години и регистрирана в дирекции „Бюро по труда“. Приоритетно ще бъдат включвани лица при следните условия: лица, които са с основно или по-ниско образование; лица, които са продължително безработни за 12 и повече месеца. В програмата няма да могат да участват лица, които участват в някаква форма на заетост или каквато и да е форма на образование. Лицата, които са били включени в операция „Младежка заетост“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020г., няма да могат да се включат в текущата схема, както и лица завършили обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник за същото обучение, освен в случаите когато обучението е надграждащо спрямо първото. Лицата трябва да отговарят на минималното входящо образователно равнище за съответната професия или специалност и документ за определената квалификация, защото не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентично или по-ниско ниво квалификация. Лицата, които бъдат включени в програма ще имат възможност да натрупат професионален опит и практически умения за период до 6 месеца, както и да получат стипендии за периода на обучението. Тези лица ще сключат трудов договор с работодателите и разходите за трудови възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за дейността ще бъдат 100% покривани от програмата. Лицата, които могат да бъдат наставници по проекта, трябва да са назначени на трудово правоотношение и да притежават професионален опит на същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството или да бъдат самоосигураващи лица, като при тях професионалния опит се преценява на база предмета на дейност на търговеца или вида на упражняваната свободна професия. Всеки наставник отговаря за от едно до седем лица, за срок до 3 месеца за не по-малко от 40 часа месечно. Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора. Разкриването на работно място се субсидира, ако през последните 3 месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Средствата, които се предоставят на работодателите по тази програма, включват разходи за възнаграждение на наетите лица в размер на минималния осигурителен доход за дейността за 6 месеца и всички дължими вноски и доплащания според КТ и КСО и разходи за възнаграждение на наставника в размер на 50% от минималната работна заплата за страната. – за безработни лица на възраст над 29 години В тази програма могат да участват лица на възраст над 29 години и регистрирана в дирекции „Бюро по труда“. Приоритетно ще бъдат включвани лица при следните условия: лица, които са с основно или по-ниско образование; лица, които са продължително безработни за 12 и повече месеца; лица над 54 години. Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да бъдат от приоритетната група. В програма таняма да могат да участват лица, които участват в някаква форма на заетост или каквато и да е форма на образование. Лицата, които са завършили обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник за същото обучение, освен в случаите когато обучението е надграждащо спрямо първото няма да могат да се включат в програмата. Лицата, които бъдат включени в програма ще имат възможност да натрупат професионален опит за период до 12 месеца, както и да получат стипендии за периода на обучението. Тези лица ще сключат трудов договор с работодателите и разходите за трудови възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за дейността ще бъдат 100% покривани от програмата. Като за лицата в приоритетната група възнагражденията и всички вноски според КСО и КТ ще бъдат покрити за 12 месеца. А за всички останали лица извън приоритетната група се покриват за първия 6-месечен период сумата на възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за дейността и всички вноски за сметка на работодателя съгласно КТ и КСО, а за втория 6-месечен период се покриват единствено разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя според КТ и КСО. Максималния брой лица, които могат да се наемат от един работодател е 6. Договори за заетост с Агенция по заетостта за наемане на безработни лица и субсидирана заетост могат да сключват работодатели и служители, които разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места. Работодателя не може да наема безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия за период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора. Разкриването на работно място се субсидира, ако през последните 3 месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Класирането на работодателите ще се осъществява на база вида им на основна дейност, какъв дял от наетите безработни лица ще запазят след програмата за срок от минимум 3 месеца, дали работодателите заявяват ангажимент за осигуряване на трудови възнаграждения над минималния осигурителен доход за длъжността. Максималния брой точки, които един работодател може да получи при класирането е 40.

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/39a27618f1dc54b80987c6706135e6b7_XL.jpg

Депутатите решиха окончателно, получения в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10 на сто, ако той е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Това стана с приети на второ четене промени в Закона за корпоративно подоходно облагане. Новият...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/7a6fe08027b80ee08bda1ed60d73e334_XL.jpg

Националната агенция за приходите започва проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от работниците вземат минималната заплата. По предварителни данни на приходната агенция в над 80% от случаите има значителен риск...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/45e8f4939bc3bd36e4b87ab1e324d227_XL.jpg

От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извършват такива доставки. Целта е да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби с данъчните измами в областта на данък върху добавената...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL.jpg

От 2 септември 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка, като към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2016/09/85b62d4a27ea43297eb1ab349b6e06c6_XL.jpg

НАП публикува нови указания на комитета по ДДС, свързани с облагане с ДДС на доставки на услуги, извършвани по електронен път. Указанието третира обхват на понятието „електронно предоставяни услуги“, облагане с ДДС на онлайн хазартни услуги, хармонизирано прилагане на презумпцията, предвидена в член 9а от Регламента за изпълнение относно ДДС и възстановяване на ДДС в...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени